top of page

Jevnaker Hage

 

Prosjektbeskrivelse

 

Et dalsøkk rett nord for Jevnaker Omsorgs- og RehabiliteringsSenter (JORS) er blitt brukt til lagring av fyllmasse. Prosjektet vil rehabilitere dette området til bygda´s felleshage !

 

Prosjektets målsetninger:

 

 • Sette Jevnaker på kartet som en foregangskommune med grønne verdier

 • Gi anledning for ulike grupper til å komme i nærmere kontakt med mat og natur

 • Tilrettelegge et lavterskeltilbud med muligheter for alle, til mestring og til å kunne være reelle ressurspersoner på egne premisser

 • Læringsarena for kulturskolen, barnehager og skoler i kontakt med natur og matkultur

 

Prosjektet vil inkludere:

 

 • Distribusjonssenter for lokalprodusert økologisk mat

 • Fellesskap og kunnskapsoverføring  mellom eldre og barn

 • Terapihage for mennesker med spesielle behov, og som arbeidstrening

 • Parselllhage for private interesserte

 • En magnet for innflytting til Jevnaker.

 

Prosjektet omfatter å:

 

 • Engasjere lokale grupper, og forankre det i det globale miljøet

 • Foreta dyrking av jord, planter

 • Holde kursvirksomhet

 • Samarbeide om økologisk mat distribusjon for hele distriktet

 

Juridisk ramme

 

Vi som initiativtakere er:

 

Jan Bang; Permakultur Designer, kurs leder og forfatter. Han har bodd i England, Israel og Norge, og vært aktivt engasjert i økologisk planlegging og økosamfunnsutvikling i flere andre land. Han har utgitt 5 bøker om felleskap og økologi. Ta gjerne kontakt: jnbng49@gmail.com 

 

Kristin Swärd; Dyrker eksotiske grønnsaker og gamle kornsorter biodynamisk i Tingelstad og er tidligere prosjektleder for Økoløft Hadeland.

 

Trude Skåre Johansen; Naturopat og Massasjeterapeut, med tilhold på Stasjo´n Kultur og Velværesenter, hun er kasserer og kan kontaktes i forbindelse med medlemskap på trude@makezense.no  eller vår Facebook side ; Jevnaker Hage

 

Cathrine Bysheim; Massasjeterapeut, Gullsmed og Matentusiast

 

”Jevnaker Hage” er stiftet som ideell forening og registrert hos Brønnøysund med Org. Nr. 913 910 621 Vi har åpnet bankkonto med nummer 2030 23 93487.

 

Stiftelsesmøtet ble holdt på Jevnaker Samfunnshus 25 juni 2014, og de følgende ble stemt inn som styret:

Trude Skåre Johansen, Cathrine Bysheim, Sabine Mertens, Kristin Swärd, Siv Monica Slettås Sæthre og Jan Bang.

 

Vi fikk også i april 2015 kontrakt med Jevnaker kommune på en stor del av området

(ca 4,4 mål) . Dette er tenkt som en fase 1, med 5 års prosjektprøvetid, når vi får ting opp og går er også resten av området tiltenkt Jevnaker Hage. Området er ikke egnet til bygging i og med at det er for løs masse (fyllmasse) , men derimot perfekt til park/hageområde.

 

Detaljert Prosjektplan:

 

Det første formelle årsmøtet ble holdt på Dagsenteret på Jors den 26. april 2015.

 

Det nye styret valgt på årsmøtet består av:

 

Trude Skåre Johansen, Sabine Mertens, Kristin Swärd, Jan Martin Bang, Meta Tanem og Vigdis Husevåg.

 

Vi hadde etter årmøtet et program med 4 forelesere, servering av økologisk og kortreist mat og aktiviteter for store og små.

Det ble også stilt ut prosjektarbeider fra 5. og 6. klasse på Jevnaker skole, i form av modeller og tegninger med forslag til bygg i Jevnaker Hage. Elevene ved samme skole har også deltatt i Logo-konkurranse, dette fikk oppmerksomhet og positiv omtale i media.

 

Vi setter stor pris på samarbeidet med Jors, både kommunalsjef Cecilie Øyen og leder for Dagesenteret Lena Listou har vært svært imøtekommende og også sjefskokken Egil Nordahl ser frem til å inkludere svært kortreist mat i menyen :-)

 

 

Økologi

 

Det er behov for å kartlegge hva som fins på området. Dette inkluderer:

 

 • Trær

 • Busker, vekster

 • Jord kvalitet

 • Topografi

 • Eksisterende infrastruktur og andre elementer (vannrør, strømkabel osv.)

 

Dette har vært et sentralt tema i Jan Bang sine kurser i Permakultur design planlegging, og vi har kommet et godt stykke på vei i deler av denne kartleggingen.

Det er likevel ønskelig med en mer teknisk vurdering av jordsmonnet , og å leie inn en landskapsarkitekt til å planlegge helheten av hagen, med stier og terrasser, dam osv. 

Med en grunnundersøkelse som inkluderer vurderinger av fyllmasse, vann elementer og grunnfjell kan vi utarbeide en skisse for arealbruk og utvikling som vil inkludere de følgende elementer:

 

 • Parkering, adkomst, opplevelsesstier (både sommerstier og isfrie helårsstier) og stier som kan forbinde utesitteplasser og de andre elementer som er ønsket

 • Vann, dammer, avløp for den eksisterende bekken

 • Bygg elementer som inkluderer drivhus, kontor, møteplass, kafe, lager og redskapsbod

 • Trær, både pryd, ved, nøtt og frukt, og busker og flerårig planter

 • Dyrket areal for grønnsaker og blomster

 • Amfi for større presentasjoner og treff

 

Planen må sendes til Kommunen for godkjenning, og burde helst utarbeides i samarbeid med Teknisk Etat i Kommunen. Det er også foreslått at vi tar kontakt med en høyskole som spesialiserer seg på landskapsarkitektur for å vurdere om studenter kunne bidra til planen som en del av sine oppgaver.

 

 

Samfunn

 

For å involvere flere fra nærsamfunnet er det viktig å kartlegge behov blant ulike grupper i Jevnaker området:

 

 • Skoler

 • Barnehager

 • Eldre

 • NAV

 • Rehabiliterings grupper

 • Private og familier

 • Andre grupper og virksomheter

 

Noen av disse vil kanskje ønske seg kolonihager elle parsellhager hvor de kan dyrke egne grønnsaker, blomster og eventuelt frø. Andre vil kanskje ha større behov for kurs og opplæring.

 

Kurs

 

En rekke ulike kurs kunne tilbys hele året.

 

Vinter halvåret:

 

 • Konservering av mat

 • Jord vitenskap

 • Plante biologi

 • Hage planlegging

 • Deling av erfaringer

 • Frøbytting

 • Bruk av urter mm

 • Matkurs

 

Sommer halvåret:

 

 • Våronn, etablering av bed og såing

 • Kompost kunnskaper

 • Dyrking, ugress og vanning

 • Dyrking for frø

 • Innhøsting og lagring

 

Distribusjon av lokaldyrket økologisk mat

 

Det viser seg at det er både økologiske og helsemessige gode grunner til at mennesker spiser lokaldyrket økologisk mat. I de siste årene har det oppstått en voldsom utvikling av ”Bondens Marked” og ”Andelslandbruk” her i Norge, men det er stort sett konsentrert i større byer som Oslo, Bergen og Bodø.

 

På Ringerike og Hadeland er dyrket mye økologisk, men det meste går enten til privatbruk eller er fraktet inn til Oslo. Dette betyr at for folk som bor i distriktet er det til dels vanskelig å fa tak i kortreist økologisk mat.

De Haes Gartneri på østre Jevnaker er nå godt i gang med etablering av en andelslandbrukshage ved sitt gartneri, og vi har et nært samarbeide med de og kommer antakelig til å være et sentralt sted for distribusjon når varene skal ut i lokalmiljøet.

 

Andre aktiviteter

 

Vi har opprettet en Arbeidsgruppe, med jevnlige Dugnader, en del har deltatt frivillig her gjennom sesongen.

 

 Vi har også opprettet en aktiv Facebookgruppe; Jevnaker Hage

 

Jan Bang har holdt flere kurs innen Permakultur, med det praktiske arbeidet i Jevnaker Hage, blant annet har vi opprettet et ”Hugelkulturbed” og flere ”jordblandingsutprøvnings-plantekasser” i samarbeide med HRA ( Hadeland og Ringerike Avfallselskap)

 

 Vi har innledet et samarbeide med HRA, som nevnt over, de sponser jord og vi gir tilbakemeldinger om kvalitet /dyrkningsresultater.

 

 Jevnaker kommune har bidratt med noen stor vanntanker på plantekasseområdet, disse fylles av Brannvesenet ved behov

 

Vi har innledet et samarbeide med lokale økologiske De Haes Gartneri på Jevnaker, vi får selv og kan tilby våre medlemmer rabatt på økologiske planter. Vi vil også se på andre samarbeidsmuligheter med gartneriet, som f eks distribusjon som nevnt over.

 

Studieforbundet ved Marianne Westby støtter oss, vi har fått godkjent studering i ”utvikling av Samfunnshage” – vi får da et lite tilskudd etter timelisten til arbeidsgruppen

 

 

 

 

Videre vil vi nå jobbe aktivt med å få koordinert inn ulike etater og andre

- vi ser som samarbeidspartnere de følgende:

 

 • Jevnaker kommune

 • Skoler, barnehager i området

 • Kommunale kjøkken

 • JORS

 • NAV

 • Jevnaker mot 2020

 • Inn på Tunet

 • Frisklivssentralen

 • Norsk Permakulturforening

 • Norske Økosamfunns Forening

 • Majobo (mat og jord – der du bor)

 • Oikos

 • Studieforbundet SO

 • Økoløft (Kommunen)

 • Og helt sikkert flere…..

 

bottom of page